فهرست بستن

پوسترهای مربوط به شهید طهماسبی

تصاویر و پوسترهای مربوطه به پنجمین سالگرد شهادت شهید مهدی طهماسبی👇

تصاویر و پوسترهای مربوطه به ششمین سالگرد شهادت شهید مهدی طهماسبی👇

زندگی به سبک شهید👇

زندگی به سبک شهید طهماسبیزندگی به سبک شهید طهکاسبیزندگی به سبک شهید طهماسبیزندگی به سبک شهید طهماسبی

برگی از وصیت نامه👇

وصیت نامه شهید طهماسبیوصیت نامه شهید طهماسبیوصیت نامه شهید طهماسبیوصیت نامه شهید طهماسبیوصیت نامه شهید طهماسبی
پوستر شهید طهماسبیدست بوسی پد رو مادرپلاک سوخته شهید طهماسبی
لبخند شهید مدافع حرم مهدی طهماسبیراز سعادت شهید طهماسبیمبارزه با نفس شهید طهماسبیآخرین سروهبه سوی بهشت